Strona główna Aktualności Certyfikowani Eksperci Usług Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Certyfikowani Eksperci Usług Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Certyfikat eksperta usług księgowych mogą zdobyć osoby, które prowadzą lub zamierzają prowadzić biura rachunkowe, czyli usługowo prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorcom, nie będąc u nich zatrudnione. Zakres ich wiedzy musi być uzupełniony o wiele aspektów. Kursy dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych, kończące się egzaminem, obejmują m.in. następujące zagadnienia: organizacja usług księgowych, umowa o świadczenie usług księgowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych, odpowiedzialność karna skarbowa, organizacja kontroli wewnętrznej, ryzyka w usługach księgowych, etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych oraz obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które już mają certyfikat Ministerstwa Finansów, jak i te, które go nie mają, ale ukończyły trzeci stopień ścieżki edukacyjnej SKwP.

Certyfikat eksperta usług księgowych SKwP stanowi zabezpieczenie dla klientów biur rachunkowych przed przypadkowymi osobami, o zbyt małej wiedzy i umiejętnościach. Weryfikowanie uprawnień zawodowych osób, świadczących usługi księgowe, dzięki certyfikatom  SKwP z pewnością pomoże przedsiębiorcom uchronić się od przykrych i kosztownych konsekwencji prowadzenia ksiąg przez osoby niekompetentne.

Certyfikat służy stworzeniu bezpiecznych ram działalności na rynku usług biur rachunkowych nie tylko na dzisiaj, ale i w przyszłości, poprzez wymóg ustawicznego kształcenia.

Czterostopniowa certyfikacja zawodu księgowego, którą kończy certyfikat dyplomowanego księgowego, stanowi potwierdzenie posiadania odpowiednich dla określonego poziomu kwalifikacji, czyli specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, natomiast certyfikat eksperta usług księgowych otwiera nową ścieżkę specjalizacji. Oznacza to, że jego posiadacz jest przygotowany do organizowania usług księgowych, a usługi świadczone przez jego biuro będą dostosowane do potrzeb klienta i będą na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i fachowym.

Obecnie na rynku działają firmy, które po wpłaceniu określonej kwoty na ich konto, wydają zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty i umieszczają biuro na swoich stronach internetowych w wykazie wiarygodnych biur. Nie przekłada się to jednak na zaufanie do takiego biura, ponieważ nie ma gwarancji posiadania prze nie jakichkolwiek kwalifikacji. Aby zatem nie pojawiały się oskarżenia rzutujące na całe środowisko księgowych, ważne jest, aby za certyfikatem, stanowiącym dla przedsiębiorcy narzędzie wyboru właściwej firmy prowadzącej księgi rachunkowe, stała renomowana instytucja. Instytucja, która cieszy się nieskazitelną opinią i szacunkiem, gwarantująca, iż posiadacze jej certyfikatów dysponują odpowiednimi kompetencjami, zarówno merytorycznymi, organizacyjnymi, jak i etycznymi oraz że podlegają wymogom ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 108 lat działa na rzecz środowiska księgowych, integrując i szkoląc księgowych, a jego certyfikaty mają duże znaczenie na rynku.

Szkolenia prowadzą oddziały okręgowe Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i na swoich stronach internetowych zamieszczają jawny rejestr wydanych certyfikatów.

Uchwała nr 828/233/2014 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 9 czerwca 2014 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 817/191/2013 Zarządu Głównego z  17 grudnia 2013 r. w sprawie tytułu „certyfikowanego eksperta usług księgowych”

Uchwała nr 848/321/2015 Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 11 maja 2015 r. w sprawie ramowego zakresu tematycznego i form ustawicznego doskonalenia zawodowego certyfikowanych ekspertów usług księgowych oraz formy dowodów potwierdzających wywiązanie się z obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego

Źródło: www.skwp.pl


Lista osób, które uzyskały tytuł "Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych" w SKwP Oddziale Okręgowym w Lublinie:

 

Lp.       Nazwisko          
   Imię             Data wpisu            Nr w rejestrze          
1. Bodys Magdalena Elżbieta  12.05.2015 001/15/2015
2. Głazowska Renata 12.05.2015 002/15/2015
3. Górniak Agnieszka 12.05.2015 003/15/2015
4. Naraniecka Dorota 12.05.2015    004/15/2015
5. Nita Magdalena 12.05.2015 005/15/2015
6. Skorupa       
Wojciech
12.05.2015   006/15/2015
7. Skrynicka    
Monika Joanna 12.05.2015 007/15/2015
8. Szymanek Urszula 12.05.2015 008/15/2015
9. Tolisz Dorota 
12.05.2015 009/15/2015
10. Wójcicka  
Marzena Jolanta 12.05.2015 010/15/2015
11. Wójcik  
Katarzyna 12.05.2015 011/15/2015