Strona główna Aktualności Dzień Księgowego 2017 - informacja o historii i obecnej działalności Oddziału

Dzień Księgowego 2017 - informacja o historii i obecnej działalności Oddziału

9 czerwca 1929 r. to data szczególna dla Oddziału Okręgowego w Lublinie - jest dniem rozpoczęcia działalności.

Ówcześni działacze podejmowali wysiłki budując solidne podstawy organizacyjne Związku Księgowych na wschodnich rolniczych rubieżach Polski. Lubelska organizacja obejmowała swoim zasięgiem województwa lubelskie i wołyńskie. Droga lubelskich księgowych splatała się z historią ogólnokrajową, warto przypomnieć, że Oddział Lubelski pełnił tymczasowo rolę Centrali Związku Księgowych od 11 listopada 1944 roku do 13 września 1945 roku.

Mimo różnych losów i wydarzeń naszego kraju oraz piętrzących się często trudności – jesteśmy mocni organizacyjnie i kadrowo, mamy też wspaniałe oparcie w rozbudowanej bazie materialnej. Duży wysiłek włożony przez nas w konsolidację rzesz księgowych i biegłych rewidentów na naszym terenie, troska o dotarcie do każdego księgowego i przyciągnięcie go do Stowarzyszenia sprawiły, że obecnie powiększamy liczebność członków zwyczajnych. W ciągu pięciu miesięcy 2017 roku do organizacji przystąpiły 42 osoby. Dzisiaj Oddział posiada 1015 członków zwyczajnych  i 96 wspierających.

Motywem wzbudzającym zainteresowanie jest organizowanie nieodpłatnych odczytów w ramach dyskusyjnych klubów księgowego. W Lublinie prowadzimy 20 klubów są to kluby: branżowe, młodzieżowe, terenowe, zakładowe i Klub Seniora. Oddział Terenowy w Zamościu prowadzi 2 kluby branżowe. Celem klubów jest integracja środowiska księgowych, wymiana poglądów zawodowych oraz możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji w zakresie rachunkowości i podatków.

Takich spotkań w bieżącym roku odbyło się  60, a uczestniczyło w nich ponad 1000 słuchaczy.

Oprócz comiesięcznych spotkań w klubach Oddział prowadzi szeroko zakrojoną działalność integracyjną. Na stałe do kalendarza wpisały się spotkania z okazji Dnia Księgowego, spotkania opłatkowe, Charytatywne Bale Księgowego - w tym roku odbył się jubileuszowy XV bal.

Księgowi wykonują zawód zaufania społecznego, więc muszą legitymować się nieposzlakowaną opinią i etyką zawodową, dlatego tak ważne było wprowadzenie i upowszechnienie Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Oddział posiada w swoim gronie 123 sygnatariuszy zbiorowych i 5 indywidualnych tego dokumentu.

W uznaniu szczególnej aktywności w propagowaniu zasad zawartych w Kodeksie, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nadał tytuł AMBASADORA ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI m.in. Oddziałowi Okręgowemu w Lublinie.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC, która zrzesza ponad 150 organizacji zawodowych z ponad 100 krajów świata. SKwP jako członek IFAC podejmuje misję ciągłego doskonalenia praktycznego w zawodzie księgowego, stosowania odpowiednich standardów, by usługi księgowe świadczone były na najwyższym poziomie i służyły dobru publicznemu.

Oddział kontynuuje tradycje szkoleniowe prowadząc kursy długie i krótkie, z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych i wielu innych zagadnień. Dużym zainteresowanie cieszą się kursy związane z certyfikacją zawodu księgowego, tj. czterostopniową ścieżką edukacyjną od księgowego, poprzez specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), głównego księgowego do dyplomowanego księgowego. W bieżącym roku Oddział Okręgowy SKwP w Lublinie wydał 350 certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie księgowego na różnych stopniach zaawansowania (księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy) oraz 150 zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje w zawodzie specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń.

Oddział dysponuje własną kadrą wykładowców, wywodzących się z pracowników naukowych oraz praktyków - biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Trzeba podkreślić ścisłą i owocną współpracę z wyższymi uczelniami, zwłaszcza z UMCS, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z którym prowadzone są studia podyplomowe. Wspólnie z uczelniami lubelskimi organizowane są Międzyuczelniane konkursy wiedzy z rachunkowości z elementami MSR/MSSF dla studentów, w tym roku odbyła się już VIII edycja. Wspieramy również działalność Studenckich Kół Naukowych.

Owocem tej współpracy jest udział studentów w działalności Klubu Młodego Księgowego i Finansisty. Naszą ideą jest przyciągnięcie absolwentów szkół wyższych do współpracy. Młode kadry księgowe i finansowe reprezentują nowoczesne spojrzenie na problemy współczesnej rachunkowości, mają  bardziej bezpośredni kontakt ze światem, co wpływa na lepszy rozwój organizacji. Nie oznacza to, że starsi członkowie są niepotrzebni. Ich wiedzy i doświadczenia nikt nie zastąpi.  Należy ich szanować, słuchać i korzystać z nabytej przez nich praktyki.  

Współpracujemy również ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie prowadzenia Klubów Młodego Księgowego dla uczniów w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie.

Dzięki uprzejmości i życzliwości Pani Elżbiety Sękowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie na terenie szkoły wspólnie od czterech lat organizujemy „Wojewódzkie konkursy wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych”. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, w ostatniej edycji udział wzięło 61 uczniów z 15 szkół.