Strona główna Aktualności IV Wojewódzki Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

IV Wojewódzki Konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Program IV Wojewódzkiego

Konkursu wiedzy z rachunkowości dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych

 

Celem Konkursu wiedzy z rachunkowości jest przede wszystkim rozbudzenie zainteresowań problematyką rachunkowości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz podnoszenie poziomu nauczania. Merytorycznie konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Etap I – eliminacje szkolne, etap II – eliminacje wojewódzkie. Na każdym etapie Konkursu obowiązują treści nauczania i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista obejmujące: dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Zagadnienia konkursowe:

 1. Dokumentacja Księgowa.
 2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych.
 3. Polityka rachunkowości.
 4. Klasyfikacja aktywów i pasywów.
 5. Wycena aktywów i pasywów.
 6. Rozrachunki, obrót materiałowy, aktywa trwałe, kapitały.
 7. Kalkulacja i rozliczanie kosztów działalności.
 8. Obliczanie i dokumentowanie podatków.
 9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 10. Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 11. Ustalanie wyniku finansowego w różnych podmiotach.
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 13. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej.
 14. Rozliczanie międzyokresowe kosztów i przychodów.
 15. Tworzenie i ewidencja rezerw.

 

REGULAMIN KONKURSU [.pdf]

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia szkoły

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie uczniów do udziału w II etapie Konkursu

Załącznik nr 3 - Zalecana literatura