Strona główna Ogłoszenia Główny Księgowy

Główny Księgowy

2018-06-18, Lublin

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

I. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 220-853 Lublin
2. Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy
3. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie: główny księgowy
4. Liczba lub wymiar etatu: 1/1

II. Wymagania niezbędne (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami.)
Kandydat:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości, 
b. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. ma nieposzlakowaną opinię,
8. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Kursy doskonalące.
2. Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.
3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.
4. Znajomość programu QWANT QWARK,
5. Biegła znajomość obsługi programu KSAT.
6. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej PeKaO Biznes 24.
7. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
– administracji samorządowej,
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o rachunkowości,
– sprawozdawczości budżetowej,
– prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
– Karty Nauczyciela,
– Kodeksu pracy,
– przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.
8. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.
9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
10.Umiejętność współpracy w zespole.
11. Odporność na stres.
12. Komunikatywność.
13. Wysoka kultura osobista.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
a. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
c. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
a. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, 
b. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
a. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
b. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie; 
c. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę Podstawową nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie,
d. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
e. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
5. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
6. Opracowanie planów finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.
7. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:a. zakładowego planu kont,b. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
c. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
8. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
9. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
10. Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych.
11. Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
12. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości,
13. Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.
14. Archiwizacja dokumentów księgowych.
15. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.
16. Przestrzeganie ustalonego w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie czasu pracy i dyscypliny pracy.
17. Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
18. Zapewnienie w ramach swoich obowiązków służbowych prawidłowej realizacji kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

V. Warunki pracy na stanowisku
1. Praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
2. Praca w godzinach 7.30-15.30.3. Praca przy komputerze.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych W styczniu 2018 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zmianami)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż  pracy, 
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe w Lublinie.
9. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona propozycja pracy).
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
11. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
VIII. Informacje dodatkowe
1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
2. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2; 20-853 Lublin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie” w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.
4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie po podanym terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
6. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
7. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru na stanowisko: główny księgowy.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie 
IX. Informację przygotowała: Ewa Barszcz -  DyrektorSzkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, tel. 503051365