Strona główna Ogłoszenia główny księgowy w szkole

główny księgowy w szkole

2019-02-18, Lublin

Lublin, dn. 18 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

I. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego  w Lublinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego  w Lublinie ul. Biedronki 13 20-543 Lublin zwana w dalszej części Szkołą Podstawową nr 46
2. Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy
3. Nazwa stanowiska pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie: główny księgowy
4. Liczba lub wymiar etatu: 1/1

II. Wymagania niezbędne (art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.)
1.  ma  obywatelstwo  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej,  Konfederacji Szwajcarskiej  lub  państwa członkowskiego  Europejskiego Porozumienia o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  –  strony umowy o  Europejskim  Obszarze Gospodarczym,   chyba,   że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
b. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. ma nieposzlakowaną opinię,
8. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

III.  Wymagania dodatkowe:
1. Kursy doskonalące.
2. Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.
3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.
4. Biegła znajomość obsługi programu KSAT.
5. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.
6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
- administracji samorządowej,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o rachunkowości,
- sprawozdawczości budżetowej,
- prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
- Karty Nauczyciela,
- ustawy o zamówieniach publicznych,
- Kodeksu pracy,
- przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.
7. Znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK.
8. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.
9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
10. Umiejętność współpracy w zespole.
11. Odporność na stres.
12. Komunikatywność.
13. Wysoka kultura osobista.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 46 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
a. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
c. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
a. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
4. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
a. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami  dotyczącymi
zasad wykonywania budżetu,
b. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 46c. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę Podstawową nr 46,
d. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
e. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
5. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 46
6. Opracowanie planów finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 46 
7. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a. zakładowego planu kont,
b. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
c. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
8. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
9. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
10. Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych.
i Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych.
11. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości,
12. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.
14. Archiwizacja dokumentów księgowych.
15. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.
16. Przestrzeganie ustalonego w czasu pracy i dyscypliny pracy.
17. Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.
18. Zapewnienie w ramach swoich obowiązków służbowych prawidłowej realizacji kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 46 w Lublinie.

V. Warunki pracy na stanowisku
1. Praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie. 
2. Praca w godzinach 730-1530.
3. Praca przy komputerze.
4. Codzienny kontakt telefoniczny.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W grudniu 2018 (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 46w Lublinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie jest wyższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko głównego księgowego, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.z 2016 r. Nr 119, s.1) oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy(zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy).
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – kserokopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia na końcu ogłoszenia)
9. Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe – dokument przedstawia jedynie osoba, której zostanie przedstawiona propozycja pracy).
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie
posiada).
11. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

VIII. Informacje dodatkowe
1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
2. W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie lub przesłać na adres:, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Biedronki 13, 20-54 Lublin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 46 w Lublinie” w terminie do dnia 7 marca 2019 r.
4. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie po podanym terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
6. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
7. Oryginał wymaganych dokumentów należy przedstawić w przypadku wyboru na stanowisko: główny księgowy.
8. Informacja  o  wyniku   naboru  będzie  umieszczona  na stronie  internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie przy ul. Biedronki 13 w Lublinie oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie przy ul. Biedronki 13.

IX. Informację przygotowała:
Alina Aleksandrowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana IIII Sobieskiego w Lublinie 

Do dokumentów należy załączyć wypełnione oświadczenie: 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................
imię i nazwisko
zam. .................................................................................................................................
legitymujący/a się dowodem osobistym .........................................................................
wydanym przez................................................................................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składnie fałszywych zeznań oświadczam,że:
1. nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
3. nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4. nie orzeczono wobec mnie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznychw postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
W przypadku powołania na stanowisko zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy. ..............................               miejscowość, data  ..............................              podpis 
 podpis