Strona główna Stowarzyszenie Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest kształtowanie zawodów związanych z rachunkowością według standardów międzynarodowych, a także stwarzanie warunków zapewniających członkom Stowarzyszenia i innym osobom zajmującym się rachunkowością możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Realizując powyższy cel Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadza system certyfikacji zawodu księgowego.

Przez certyfikację zawodu księgowego rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.  

Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł:

Kurs postawy rachunkowości dla kandydatów na księgowych - I stopień
Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych - II stopień
Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień
Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień


Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia, następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne, działające w oddziałach Okręgowych Stowarzyszenia. Egzaminy na dyplomowanych księgowych przeprowadzała będzie Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna powołana przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

W ramach systemu certyfikacji zawodu księgowego powołana została przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Rada Pracodawców, która spełnia funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością.

Więcej o dyplomowanym księgowym >>

Więcej o Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej >>

Więcej o Radzie Pracodawców >>

Pobierz uchwały i regulaminy Zarządu Głównego w zakresie certyfikacji >>

Pobierz wnioski niezbędne w procesie ubiegania się o tytuł „dyplomowanego księgowego” >>

Dlaczego certyfikacja?

  • Wymogi rynku związane z potrzebą wysokiej jakości sprawozdań finansowych przygotowywanych przez fachowe i wykształcone kadry księgowych.
  • Wprowadzenie nowoczesnej ścieżki rozwoju zawodowego zakończonej tytułem „dyplomowany księgowy”.
  • Umożliwienie potwierdzenia posiadanych kwalifikacji uznanymi na rynku certyfikatami.
  • Umocnienie rangi profesji księgowego i dostosowanie do rozwiązań międzynarodowych.  


Uchwały i regulaminy Zarządu Głównego w zakresie certyfikacji    
Wnioski niezbędne w procesie ubiegania się o tytuł „dyplomowanego księgowego”