Deklaracja członkowska

Klauzula informacyjna dla członków 
Oddziału Okręgowego w Lublinie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin.
2. W  SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

1. Deklaracja członka zwyczajnego

2. Ankieta członka zwyczajnego

 

3. Deklaracja członka wspierającego

4. Ankieta członka wspierającego

5. Deklaracja sygnatariusza Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości – osoby fizycznej

6. Deklaracja sygnatariusza – dla firmy