Strona główna Stowarzyszenie Informacje dla Członków Stowarzyszenia

Informacje dla Członków Stowarzyszenia

Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

W strukturach Stowarzyszenia działają członkowie zwyczajni, zwyczajni – dyplomowani księgowi, wspierający i honorowi.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód. 

Członkami zwyczajnymi mogą być także studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Przyjęcie  w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie złożonej deklaracji i ankiety (poniżej wersja on-line i PDF do pobrania) oraz opłacenia wpisowego i składki członkowskiej za dany rok.

 

Członkowie zwyczajni i zwyczajni – dyplomowani księgowi uprawnieni są do:

-  korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

-  korzystania z odczytów i konsultacji podczas spotkań klubowych,

-  uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Oddział Okręgowy,

-  korzystania z wydawnictw w biblioteko – czytelni,

-  korzystanie z pośrednictwa pracy,

-  noszenia odznaki organizacyjnej,

-  Członkowie zwyczajni – dyplomowani księgowi dodatkowo zobowiązani są do corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Przynależność do Stowarzyszenia nakłada na członków obowiązki, a w szczególności:

-  podnoszenie poziomu zawodowego,

-  przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia (każdy członek zwyczajny  SKwP jest Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości,

-  regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest jednostką samofinansującą, co oznacza, że pieniądze na swoją działalność pozyskuje z organizowanych kursów oraz opłat członkowskich.

 

Opłaty członkowskie:

1/ wpisowe w wysokości;

     - 10,- zł - dla osób pracujących, emerytów i rencistów,

     - 5,- zł - dla uczniów i studentów,

 

2/ składka członkowska w wysokości:

     - 50,- zł - członka zwyczajnego,

     - 60,- zł - członka zwyczajnego – dyplomowanego księgowego,  

     - 30,- zł - członków klubów zakładowych,

     - 24,- zł - dla emerytów i rencistów,

     - 10,- zł - dla uczniów szkół średnich (na rok szkolny),

     - 25,- zł - dla studentów (rok akademicki).

 

Opłaty można dokonać w kasie Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie lub przelewem na konto
nr: 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia, rozwoju nauk rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych Krajowy Zjazd Delegatów. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością i zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, który ma prawo korzystać ze świadczeń proponowanych przez Stowarzyszenie.

Członek wspierający ma też obowiązki takie jak:

  -  coroczne opłacanie składek członkowskich,

  -  propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

Składka członka wspierającego:
200,- zł  dla jednostek gospodarczych zatrudniających do 9 osób,

500,- zł  dla jednostek gospodarczych zatrudniających 10 i więcej osób,

900,- zł dla członków korzystających z poniższych uprawnień oraz dodatkowo biorących udział w imprezach integracyjnych (Bal Księgowego) i konferencji naukowej organizowanych przez Oddział Okręgowy w Lublinie. 

 

W ramach opłaconej składki członkowskiej, członkowie wspierający otrzymują bieżące informacje o organizowanych szkoleniach oraz mogą korzystać z następujących przywilejów:

- 10% zniżki w odpłatności za kursy krótkie,

- bezpłatnego uczestnictwa 1. Lub 2. przedstawicieli w klubach dyskusyjnych,

- bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez eksperta - biegłego rewidenta,

- pośrednictwa przy doborze kadry finansowo-księgowej,

- korzystania z aktualnych wydawnictw w naszej czytelni.

 

Stan członków Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie na dzień 31 stycznia 2016 roku:

-  97 członków wspierających,

-  1006 członków zwyczajnych, w tym:

    - 2 członków honorowych,

    - 21 dyplomowanych księgowych.

 

W strukturach Oddziału Okręgowego działa Oddział Terenowy w Zamościu, a w nim dwa kluby branżowe.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia do złożenia deklaracji członkowskiej i przystąpienia do naszego Oddziału.

 

Działalność klubowa Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie

Przynależność do klubu członek zwyczajny wybiera wypełniając deklarację członkowską. W trakcie trwania członkostwa istnieje możliwość zmiany klubu, należy tego dokonać pisemnie: listem, faxem 81 532-08-37 lub emailem na adres: b.zak@skwp.lublin.pl wskazując nazwy obydwu klubów.

Członkowie Oddziału zrzeszeni są w klubach:

- branżowych zgodnie z zainteresowaniem / wykonywaną pracą,

- zakładowych - skupiających pracowników danych jednostek,

- terenowych zgodnie z miejscem zamieszkania członków.

 

Spotkania klubów odbywają się raz w miesiącu w stałych terminach (wykaz klubów poniżej).  Na spotkania w klubach dyskusyjnych zapewniamy:

- bezpłatne prelekcje (na tematy nurtujące w danym momencie uczestników klubu) umożliwiające uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy,

- wykwalifikowanych prelegentów (biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych i innych specjalistów),

- wyminę doświadczeń zawodowych,

- integrację środowiska księgowych.

 

Wykaz klubów Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie 2016 roku

Lp.

Klub

Miejsce spotkań klubu

Godzina rozpoczęcia

1.

Klub Spółek Prawa Handlowego nr 1

 

Trzeci czwartek miesiąca

Al. Piłsudskiego 1A

 

1630

2.

Klub Spółek Prawa Handlowego nr 2

3.

Klub osób prowadzących działalność gospod.

Pierwszy czwartek

Al. Piłsudskiego 1a

1530

4.

Klub Biegłych Rewidentów

 

Pierwsza środa

Al. Piłsudskiego 1a

1530

5.

Klub Młodego Księgowego
i Finansisty

Drugi wtorek 

Al. Piłsudskiego 1a

1700

6.

Klub Jednostek Budżetowych

Ostatnia środa

Al. Piłsudskiego 1a

1500

7.

Klub Spółdzielni Mieszkaniowych

Pierwszy czwartek

Al. Piłsudskiego 1a

1000

8.

Klub Biur Usługowego Prowadzenia Rachunkowości

Pierwszy poniedziałek

Al. Piłsudskiego 1a

1630

9.

Klub Jednostek Służby Zdrowia

Pierwszy wtorek

Al. Piłsudskiego 1a

1530

10.

Klub Młodego Księgowego

dla uczniów ZS nr 1 w Lublinie

siedziba szkoły

 

termin ruchomy

11.

Klub Młodego Księgowego

dla uczniów ZSE i LO Chełm

siedziba szkoły  lub

ul. 11 Listopada 2

termin ruchomy

12.

Klub Skarbników Samorządowych w Lublinie

Druga środa

Al. Piłsudskiego 1a

1000

13.

Klub Seniora

Drugi i czwarty czwartek

Al. J. Piłsudskiego 1 a

1200

14.

Klub Terenowy

w Biłgoraju

Czwarty czwartek

ul. Kościuszki 65

1530

15.

Klub Terenowy

w Chełmie

Ostatnia środa

ul. 11 Listopada 2

1400

16.

Klub Terenowy

w Puławach

siedziba Grupa Azoty

Zakłady Azotowe „Puławy”

termin ruchomy

17.

Klub Terenowy

w Radzyniu Podlaskim

Ostatni wtorek

ul. Lubelska 24

1530

18.

Klub zakładowy przy WSK PZL Świdnik

Siedziba WSK

termin ruchomy

 

19.

Klub zakładowy przy

L. W. „Bogdanka”

Siedziba L.W. ”Bogdanka”

termin ruchomy

20.

Klub zakład. pracown. Doradca i SKwP

Lublin

ul. Sądowa 8

termin ruchomy

Oddział Terenowy w Zamościu

21.

Klub Księgowego

w Zamościu

Czwarty czwartek

ul. Kilińskiego 85

1300

22.

Klub Skarbników Samorządowych w Zamościu

Trzecia środa

ul. Kilińskiego 85

1330

Kontakt w sprawach członkowskich i klubowych

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące powyższych zagadnień prosimy kierować na adres: b.zak@skwp.lublin.pl  tel. 81 532-23-96; 691 530 111 lub listownie na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin.

 

 

Jak zostać Członkiem SKwP?

złonkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 
Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo posiadają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.
 

 DRUKI DEKLARACJI DO POBRANIA