Członkostwo w SKwP

Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 
Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach w klubach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego, korzystania z czytelni, pośrednictwa pracy oraz w spotkaniach integracyjnych.

Opłaty:

1) wpisowe w wysokości:
     - 10,- zł - dla osób pracujących, emerytów i rencistów,
     -  5,- zł - dla uczniów i studentów,

2/ składka członkowska w wysokości:
   - 50,- zł - członka zwyczajnego,
   - 60,- zł - członka zwyczajnego – dyplomowanego księgowego,
   - 30,- zł - członków klubów zakładowych,
   - 24,- zł - dla emerytów i rencistów,
   - 10,- zł - dla uczniów szkół średnich (na rok szkolny),
   - 25,- zł - dla studentów (rok akademicki).

Opłaty można dokonać w kasie Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie lub przelewem na konto
nr:  81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia, rozwoju nauk rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych  Krajowy Zjazd Delegatów. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością i zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, który ma prawo korzystać ze świadczeń proponowanych przez Stowarzyszenie.
Członek wspierający ma też obowiązki takie jak: 
  -  coroczne opłacanie składek członkowskich,
  -  propagowanie w swoim środowisku celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Składka członka wspierającego:
200,- zł  dla jednostek gospodarczych zatrudniających do 9 osób,
500,- zł  dla jednostek gospodarczych zatrudniających 10 i więcej osób,
900,- zł dla członków korzystających z poniższych uprawnień oraz dodatkowo biorących udział w imprezach integracyjnych (Bal Księgowego) i konferencji naukowej organizowanych przez Oddział Okręgowy w Lublinie. 

W ramach opłaconej składki członkowskiej, członkowie wspierający otrzymują bieżące informacje o organizowanych szkoleniach oraz mogą korzystać z następujących przywilejów:
- 10% zniżki w odpłatności za kursy krótkie,
- bezpłatnego uczestnictwa 1. Lub 2. przedstawicieli w klubach dyskusyjnych,
- bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez eksperta - biegłego rewidenta,
- pośrednictwa przy doborze kadry finansowo-księgowej,
- korzystania z aktualnych wydawnictw w naszej czytelni.

 

Klauzula informacyjna dla członków 
Oddziału Okręgowego w Lublinie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin.
2. W  SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

1. Deklaracja członka zwyczajnego

2. Ankieta członka zwyczajnego

 

3. Deklaracja członka wspierającego

4. Ankieta członka wspierającego

5. Deklaracja sygnatariusza Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości – osoby fizycznej

6. Deklaracja sygnatariusza – dla firmy