Władze

Władzami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na szczeblu krajowym są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zobacz więcej

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wybierany jest co 4 lata przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd wyłania ze swego grona prezydium zarządu. Zobacz więcej

W okresie od 2011 do 2014 roku Zarząd Główny stanowią:

Prezydium Zarządu:
Prezes Franciszek Wala
Wiceprezes Jerzy Koniecki
Wiceprezes Teresa Cebrowska
Skarbnik Edward Kosakowski
Sekretarz Stefan Czerwiński

Członkowie:
Mariusz Andrzejewski
Jadwiga Architekt
Mariusz Drozd
Jerzy Gierusz
Aldona Kamela-Sowińska
Adam Kęsik
Grażyna Klamecka-Roszkowska
Rafał Wawrowski

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Prezesi Oddziałów Okręgowych tj.:
prezes O/O w Bielsku-Białej Sabina Urbańska
prezes O/O w Bydgoszczy Stanisława Gudebska
prezes O/O w Częstochowie Joanna Nowowiejska-Fedecka
prezes O/O w Elblągu Zdzisław Gładki
prezes O/O w Gdańsku Mirosław Krajewski
prezes O/O w Gorzowie Wlkp. Franciszek Plichta
prezes O/O w Katowicach Andrzej Młynarczyk
prezes O/O w Kielcach Halina Gąsior-Mikulska
prezes O/O w Koszalinie Danuta Buchowiecka
prezes O/O w Krakowie Bronisław Micherda
prezes O/O w Legnicy Władysław Iwanyniuk
prezes O/O w Łodzi Bożena Wilk
prezes O/O w Olsztynie Jolanta Bocheńska
prezes O/O w Opolu Sebastian Kuś
prezes O/W w Poznaniu  Wiktor Gabrusewicz
prezes O/O w Radomiu Janusz Czerwieniec
prezes O/P w Rzeszowie Krzysztof Cieśla
prezes O/O w Suwałkach Teresa Kamińska
prezes O/O w Szczecinie Pelagia Żejmo
prezes O/O w Toruniu Jerzy Czechowicz
prezes O/O w Warszawie Jerzy Koniecki
prezes O/O we Włocławku Nell Pantuchowicz
prezes O/D we Wrocławiu Zbigniew Luty
prezes O/O w Zielonej Górze Stanisław Gauza
 
Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Zobacz więcej

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie. Zobacz więcej

Skład osobowy na lata 2011 – 2014:

Główna Komisja Rewizyjna
przewodniczący Ryszard Gorycki
zastępca przewodniczącego Agnieszka Czarnecka
członek Tadeusz Pieniążek
członek Ksenia Czubakowska
członek Jadwiga Szafraniec
 
Główny Sąd Koleżeński
przewodniczący Andrzej Mucha
zastępca przewodniczącego Aleksandra Gwiazdowska
członek Elżbieta Bochenek
członek Stanisław Mierzejewski
członek Marek Kamiński
członek Marek Mazur
członek Elżbieta Pudło