Strona główna Terminy szkoleń i kursów Gr I Lublin: Podatki: CIT, PIT, VAT w ramach Bilans 2018 i projektowane zmiany na 2019 rok w dn. 09.01.2019 r.

Gr I Lublin: Podatki: CIT, PIT, VAT w ramach Bilans 2018 i projektowane zmiany na 2019 rok w dn. 09.01.2019 r.

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
290,- zł od osoby,
260,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Gr I: Bilans 2018 i projektowane zmiany na 2019 rok (Podatki: CIT, PIT, VAT) w dn. 09.01.2019 r. 

Termin: 9 stycznia 2019 r. (środa), 7 godz. 9.00-15.00

Tematyka: Podatki: CIT, PIT, VAT 
Wykładowcy: dr Grzegorz Matysek, Bożena Nowicka, Anna Mełgieś

 

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – 2 godz.
Wykładowca: dr Grzegorz Matysek – doradca podatkowy, członek zarządu DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie                

1. Zmiany wprowadzone do ustawy o CIT w 2018 r., w tym:
- koszty finansowania dłużnego oraz usług niematerialnych,
- wierzytelności własne a koszty podatkowe,
- usługi świadczone na zasadach odbiegających od warunków rynkowych,
- podniesienie limitów amortyzacyjnych – co z ulepszeniami?
- liberalizacja warunków dla tworzenia podatkowych grup kapitałowych,
2. Minimalny podatek dochodowy w 2018 r. i w 2019 r.
3. Wybrane zagadnienia z zakresu przychodów podatkowych – w tym m.in.:
- przychody wyrażone w walutach obcych, różnice kursowe,
- przychody zwolnione z podatku i ich wpływ na podatek dochodowy,
- korekty przychodów podatkowych,
- dopłata do środków trwałych.
4. Koszty uzyskania przychodów – w tym m.in.: 
- poniesienie kosztów a potrącalność kosztu,
- korekty kosztów podatkowych,
- częściowa likwidacja środka trwałego,
- wydatki na rzecz byłych pracowników,
5. Zasady kwalifikacji przychodów i kosztów podatkowych na przełomie roku podatkowego.
6. Ceny transferowe, dokumentacja podatkowa, podmioty powiązane, raje podatkowe.
7. Pobór podatku u źródła (należności licencyjne, odsetki, zakup usług niematerialnych, dywidendy).
8. Aktualne wzory zeznań, deklaracji i informacji.
9. Obowiązki podatników i płatników CIT związane z zamknięciem roku.
10. Rozpoczęcie nowego roku podatkowego a decyzje dotyczące optymalizacji podatkowej. 
11. Najistotniejsze zmiany na 2019 r.12. pytania, dyskusja.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2 godz. 
Wykładowca: Bożena Nowicka – doradca podatkowy DORADCA Sp. z o.o., wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.     

1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze płatnika związane z zamknięciem roku, w tym informacje podatkowe PIT-11 i PIT-8C oraz deklaracje roczne PIT-4R i PIT8-AR.
2. Świadczenia dla pracowników, w tym finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
3. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz członków zarządu świadczących pracę na podstawie kontraktów menedżerskich.
4. Zasady opodatkowania należności kwalifikowanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiści wypłacanych na rzecz nierezydentów, w tym obowiązek wystawiania informacji podatkowej IFT-1/IRT-1R.
5. Zwroty kosztów podróży dla osób fizycznych niebędących pracownikami – skutki w PIT.
6. Najważniejsze, wybrane zmiany w przepisach ustawy o PIT obowiązujące od 2019 roku. 
7. Przykłady z orzecznictwa i interpretacji podatkowych.   
      
 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – 3 godz.
Wykładowca: Anna Mełgieś – doradca podatkowy DORADCA Sp. z o.o., wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.                      

1. Podsumowanie zmian przepisów w 2018 r.  
2. Identyfikacja obowiązku podatkowego w VAT oraz dokumentowanie i raportowanie sprzedaży:
- ustalenie daty dostawy/wykonania usługi a warunki transakcji, 
- dokumentowanie sprzedaży oraz jej prezentacja w JPK,
- zasady rozliczania korekt z uwzględnieniem ich przyczyn.
3. Warunki stosowania preferencyjnej stawki VAT 0% przy WDT oraz w eksporcie towarów.
4. Przeniesienie obowiązku rozliczenia VAT na kupującego – odwrotne obciążenie przy transakcjach krajowych i zagranicznych.
5. Opłaty dodatkowe w podstawie opodatkowania VAT oraz refakturowanie usług.
6. Odliczenie VAT naliczonego:
- ustalenie zakresu i terminu odliczania VAT naliczonego,
- przypadki przesunięcia terminu odliczenia VAT przy WNT, imporcie usług i krajowych zakupów objętych odwrotnym obciążeniem,
- ryzyka towarzyszące odliczaniu VAT - dokumentowanie zakupów oraz weryfikacja kontrahenta oraz metodyka zachowania należytej staranności.
7. Odliczenia VAT u podatników prowadzących działalność gospodarczą i działalność innego rodzaju oraz u podatników realizujących sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną:
- podatnicy zobowiązani do stosowania prewspółczynnika przy odliczaniu VAT, 
- proporcja VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
- zasady prowadzenia ewidencji zakupów, ustalenie proporcji i roczna korekta podatku naliczonego, 
- zmiana przeznaczenia towaru lub usługi a korekta VAT naliczonego;
- korekty VAT naliczonego przy pojazdach samochodowych;
- ewidencja korekt podatku naliczonego oraz ich prezentacja w deklaracji VAT-7 oraz w JPK_VAT.
8. Kasy fiskalne w 2019 r.
9. Sygnalizacja projektowanych zmian w przepisach o VAT.
10. Rozliczenia VAT w świetle orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów podatkowych.
11. Pytania i odpowiedzi. 


HARMONOGRAM

Miejsce: Lublin, Hotel VICTORIA, ul. Narutowicza 58-60

9 stycznia 2019 r. (środa) godz. 9.00-15.00 (7 godz. lekcyjnych)

9.00-10.30 CIT - 2 godz. (dr Grzegorz Matysek - doradca podatkowy)
10.30-10.45 przerwa kawowa
10.45-12.15 PIT - 2 godz. (Bożena Nowicka - doradca podatkowy)
12.15-12.45 przerwa obiadowa
12.45-15.00 VAT- 3 godz. (Anna Mełgieś - doradca podatkowy)

ODPŁATNOŚĆ 
(stawki zw. z podatku VAT)

Opłaty dla firm – Członkowie Wspierający SKwP

260 zł – udział w wybranym dniu szkolenia 

Opłaty dla Firm – pozostałe jednostki

290 zł – udział w wybranym dniu szkolenia

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie karty zgłoszenia mailem, faxem lub tradycyjną pocztą
oraz opłatę za szkolenie na nr konta: ING Bank Śląski S.A.: 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Przypominamy, że o zakwalifikowaniu się do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy Państwa, że faktury obciążające będziemy generować po zakończeniu szkolenia, tj. po szkoleniu podatkowym, które odbędzie się w styczniu 2019 r. Jeżeli potrzebują Państwo otrzymać fakturę w roku bieżącym, konieczna jest wpłata. Na podstawie przekazanych środków wystawiona zostanie faktura zaliczkowa, a jeżeli będą Państwo potrzebować fakturę zerującą/rozliczeniową, prosimy zgłościć się po zrealizowanym szkoleniu w styczniu. 

Zapraszamy.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: