Strona główna Terminy szkoleń i kursów I STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego - podstawy rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301)

I STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego - podstawy rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301)

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-01-12
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1400,- zł od osoby,
1300,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
brak miejsc

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO
I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP

Uwaga: Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z rachunkowością. Osoby, które znają podstawy rachunkowości zapraszamy bezpośrednio na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - II stopień.

Kurs dla kandydatów na księgowego jest pierwszym kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 331301).

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna to 45 minut).
Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowe, wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów, 
 • materiały szkoleniowe, w tym podręczniki, zbiory zadań, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
 • naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowywanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.


Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie prac domowych,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych.


PROGRAM
Moduł I: Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej.
1.1 Organizacja działalności gospodarczej - widomości wstepne.
1.2 Pojęcia wstępne z rachunkowości.
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów.
1.4 Operacje gospodarcze.
1.5 Dowody księgowe.
1.6 Księgi rachunkowe.
1.7 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.
1.8 Ewidencja podstawowych opercacji wynikowych.
1.9 Zasady ustalania wyniku finansowego.
1.10 Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy).
1.11 Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat).
1.12 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.  
1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (4 godzinne zajęcia komputerowe).

Moduł II: Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce.
2.2 VAT - ogólne zasady opodatkowania.
2.3 Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Opis efektów kształcenia
1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)
2) Nabycie umiejętności zawodowych
3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

 • podręcznik i zbiór zadań,
 • ustawa o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
 • wzorcowy wykaz kont,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia np. wzory druków i formularzy, zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu, programy komputerowe finansowo - księgowe, prezentacje przygotowane przez wykładowców, przykładowe zadania egzaminacyjne.


Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie 2 prac kontrolnych z Rachunkowości i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).


Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 4 miesiące
Tryb: weekendowy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-13.50/9.00-15.30
Częstotliwość zjazdów: 2 razy w miesiącu (najczęściej co dwa tygodnie).
Harmonogram zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany osobom zgłoszonym około 2-3 tygodni przed rozpoczęciem kursu.
Lokalizacja: Lublin (ul. Sądowa 5, 8/ul. Lipowa 25 - Gimnazjum nr 9); Zamość (ul. Kilińskiego 85)


Odpłatność
1.100 zł - osoba zgłoszona do dnia 31.01.2019 r. 

1.300 zł - osoba będąca członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Lublinie, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. 
1.400 zł - osoba niebędąca członkiem, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. 

 


brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: