Strona główna Terminy szkoleń i kursów I STOPIEŃ - WTORKI - CO TYDZIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301), zajęcia (raz w tygodniu)

I STOPIEŃ - WTORKI - CO TYDZIEŃ: Kurs dla kandydatów na księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 331301), zajęcia (raz w tygodniu)

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-06-25
Typ:
kurs
Tryb:
pon/pt
Opłata:
1400,- zł od osoby,
1300,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
brak miejsc

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO
I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP
 

Zajęcia odbywają się we wtorki od dnia rozpoczęcia kursu w godz. 9.00-13.50 (po 6 godz. lekcyjnych).
Kurs trwa cztery pełne miesiące.   

Uwaga: Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z rachunkowością. Osoby, które znają podstawy rachunkowości zapraszamy bezpośrednio na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - II stopień.

Kurs dla kandydatów na księgowego jest pierwszym kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 331301).

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne; 1 godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć przedłożonym przez organizatora kształcenia.
Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowe, wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.


Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych.


PROGRAM
Moduł I: Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej - widomości wstepne
1.2 Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4 Operacje gospodarcze
1.5 Dowody księgowe
1.6 Księgi rachunkowe
1.7 Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8 Ewidencja podstawowych opercacji wynikowych
1.9 Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10 Uproszczone sprawozdanie finansowe
1.11 Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej  
1.13 Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (4 godzinne zajęcia kompuetrowe)

Moduł II: Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.2 VAT - ogólne zasady podatku
2.3 Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
2.5 Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
2.6 Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Opis efektów kształcenia
1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)
2) Nabycie umiejętności zawodowych
3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

 • podręcznik,
 • ustawa o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
 • wzorcowy wykaz kont,
 • kodeks zawodowej etyki w rachunkowości,
 • zestawy druków i formularzy,
 • zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu,
 • prezentacje przygotowane przez wykładowców,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne.

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

Odpłatność
1.100 zł - osoba zgłoszona do dnia 31.01.2019 r.

1.300 zł - osoba będąca członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Lublinie, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r.
1.400 zł - osoba niebędąca członkiem, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: