Strona główna Terminy szkoleń i kursów II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - kod wg klasyfikacji zawodów: 241103

II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - kod wg klasyfikacji zawodów: 241103

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-03-09
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
2990,- zł od osoby,
2890,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
brak miejsc

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)

II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) jest drugim kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 241103).

Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem "Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP (cetyfikat księgowego) lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydatów na księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną:
 • zaświadczeniem o ukończeniu studiów magisterskich na kierunkach ekonomicznych o specjalności "Rachunkowość", lub 
 • zaswiaczeniem o ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku "Rachunkowość", lub
 • zaliczonym testem z zakresu podstaw rachunkowości u Organizatora kształcenia,

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.


Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu określone w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych (obowiązują 2 testy zaliczeniowe, których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do egzaminu).


PROGRAM - 184 godziny lekcyjne 
Moduł III: Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godz. lekcyjnych) 
3.1 Zagadnienia organizacji rachunkowości.
3.2 Wymogi zapewnienia bezpieczeństwa danych.
3.3 Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
3.4 Rozrachunki.
3.5 Materiały i towary. 
3.6 Niefinansowe aktywa trwałe.
3.7 Inwestycje i zobowiązania finansowe.
3.8 Kapitały (fundusze) własne.
3.9 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
3.10 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
3.11 Wynik finansowy.
3.12 Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego.
3.13 Zasady zawodowej etyki w rachunkowości. 
 
Moduł IV: Prawo podatkowe (40 godz. lekcyjnych) 
4.1 Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2 Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3 Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4 Podatki kosztowe i opłaty. 
4.5 Wybrane problemy z Ordynacji podatkowej.

Moduł V: Wybrane problemy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego (20 godz. lekcyjne)
5.1 Prawo pracy.
5.2 Prawo ubezpieczeń społecznych.
5.3 Prawo gospodarcze.

Egzamin końcowy (4 godz. lekcyjne)

Potwierdza kwalifikacje w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - kod zawodu 241103.

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (nazwa: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego))" zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% punktów z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalisty ds. rachunkowości (241103).


Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 6-7 miesięcy
Tryb: weekendowy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-13.50/9.00-15.30
Częstotliwość zjazdów: 2 razy w miesiącu (najczęściej co dwa tygodnie).
Harmonogram zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany osobom zgłoszonym około 2-3 tygodni przed rozpoczęciem kursu.
Lokalizacja: Lublin (ul. Lipowa/ul. Sądowa), Zamość (ul. Kilińskiego).

Odpłatność
2.890 zł - osoba zgłoszona do dnia 31.01.2019 r. - podanie o rozłożenie płatności na raty 
2.890 zł - osoba będąca członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Lublinie, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. - podanie o rozłożenie płatności na raty 
2.990 zł - osoba niebędąca członkiem, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. - podanie o rozłożenie płatności na raty 

 Należność za kurs w podanej wyskości lub I ratę w wysokości połowy kwoty + 50 zł (dopłata do każdej raty) należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym w zawiadomieniu. Płatność w ratach jest możliwa wyłącznie po przesłaniu podania o rozłożenie płatności na raty.  

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: