Strona główna Terminy szkoleń i kursów III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 121101)

III STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na głównego księgowego (kod wg klasyfikacji zawodów: 121101)

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2019-04-13
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3490,- zł od osoby,
3390,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
brak miejsc

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

III stopień ścieżki edukacyjnej SKwP

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego jest trzecim kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 121101).

Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.


Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:

a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe

b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
   
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości w SKwP lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu określone w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych. (Obowiązują testy zaliczeniowe z każdego modułu, z których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do egzaminu).

 

PROGRAM - 204 godz. lekcyjne

I. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe (72 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF).
 2. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
 3. Odroczony podatek dochodowy.
 4. Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 5. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 6. Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 7. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 8. Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) –  z uwzględnieniem skutków podatkowych.
 9. Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej  w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

II. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami (44 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Rachunek kosztów.
 2. Podstawy rachunkowości zarządczej.
 3. Podstawy zarządzania finansami.

III. Sprawozdania finansowe i ich analiza (32 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych.
 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Konsolidacja sprawozdań finansowych.
 6. Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej.

IV. Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji (44 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
 2. Podatek od towarów i usług – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
 3. Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych .
 4. Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.

V. Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia (8 godz. zajęć dydaktycznych).

 1. Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy.
 2. Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.
 3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe).


Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: główny księgowy (kod zawodu 121101)

Metodyka prowadzenia zajęć:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
- podręczniki,
- nauka własna słuchacza.

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminiu i nie mniej niż 40% punktów z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu głównego księgowego (121101).

Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 9-10 miesięcy
Tryb: weekendowy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-13.50/9.00-15.30
Częstotliwość zjazdów: 2 razy w miesiącu (najczęściej co dwa tygodnie).
Lokalizacja zajęć: centrum Lublina (ul. Sądowa 8/ul. Sądowa 5/ul. Lipowa 25 - Gimnazjum nr 9)
Harmonogram zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany osobom zgłoszonym około 2-3 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Odpłatność
3.390 zł - osoba zgłoszona do dnia 31.01.2019 r. - podanie o rozłożenie płatności na raty
3.390 zł - osoba będąca członkiem zwyczajnym SKwP O/O w Lublinie, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. - podanie o rozłożenie płatności na raty
3.490 zł - osoba niebędąca członkiem, zgłoszona od dnia 01.02.2019 r. - podanie o rozłożenie płatności na raty

Należność za kurs w podanej wyskości lub I ratę w wysokości połowy kwoty + 50 zł (dopłata do każdej raty) należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym w zawiadomieniu. Płatność w ratach jest możliwa wyłącznie po przesłaniu podania o rozłożenie płatności na raty.  

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: