Strona główna Terminy szkoleń i kursów OBR: Niefinansowe aktywa trwałe w działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie - Moduł I (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

OBR: Niefinansowe aktywa trwałe w działalności operacyjnej - ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie - Moduł I (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
590,- zł od osoby,
590,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

• Usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy uczestników z zakresu bilansowo-podatkowych aspektów niefinansowych aktywów trwałych wykorzystywanych w działalności operacyjnej,

• Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu uznawania, wyceny, ujmowania, prezentacji i  ujawniania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej,

• Identyfikacja potencjalnych obszarów różnic pomiędzy podejściem bilansowym i podatkowym, a w ramach podejścia bilansowego – pomiędzy przepisami Ustawy
o rachunkowości i MSSF dotyczącymi niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej,

• Wypracowanie wśród uczestników umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z  zakresu uznawania, wyceny, ujmowania, prezentacji i ujawniania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej na podstawie prawa bilansowego (Ustawa o rachunkowości i MSSF) oraz podatkowego,

• Wypracowanie wśród uczestników umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych badania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej,

• Promowanie najlepszych zasad (polityki) rachunkowości z zakresu niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej,

• Poprawa jakości badania sprawozdań finansowych w obszarze niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej,

• Zapewnienie wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów praktycznych rachunkowości i  badania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej.


PROGRAM NAUCZANIA

Część I

Rachunkowość (8 godz.)

1. Niefinansowe aktywa trwałe oraz ich rodzaje. (0,5 godz.)
- Pojęcie niefinansowych aktywów trwałych oraz ich klasyfikacja według ustawy o rachunkowości i MSSF.

2. Rzeczowe aktywa trwałe oraz ich zużycie. (4 godz.)

Ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnianie rzeczowych aktywów środków trwałych i środków trwałych w budowie:

- warunki uznawania środka trwałego za składnik aktywów,

- zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych,

- wycena środków trwałych przy początkowym ujęciu: ustalanie wartości początkowej w transakcjach nabycia, ustalenie kosztu wytworzenia – środki trwałe w budowie,

- ujmowanie nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środków trwałych,

- umorzenie i amortyzacja środków trwałych,

- aktualizacja wyceny środków trwałych,

- zaprzestanie ujmowania środków trwałych,

- prezentacja i ujawnianie informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym,

- uproszczenia w ewidencji środków trwałych,

- formalne, organizacyjne i techniczne problemy ewidencji środków trwałych.

3. Wartości niematerialne i prawne oraz ich zużycie. (3 godz.)

Ujmowanie, wycena, prezentacja i ujawnianie wartości niematerialnych i prawnych:

- warunki uznawania określonego tytułu wartości niematerialnych i prawnych:

- zasady identyfikacji poszczególnych tytułów wartości niematerialnych i prawnych,

- wycena wartości niematerialnych i prawnych przy początkowym ujęciu: ustalanie wartości początkowej w transakcjach nabycia, ustalenie kosztu wytworzenia zakończonych prac rozwojowych,

- umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych,

- aktualizacja wyceny wartości niematerialnych i prawnych,

- zaprzestanie ujmowania wartości niematerialnych i prawnych,

- prezentacja i ujawnianie informacji o wartościach niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym,

- formalne, organizacyjne i techniczne problemy ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

4. Sprawdzian wiadomości. (0,5 godz.)

Część II

Rewizja Finansowa (8 godz.)

1.   Akceptacja klienta i zlecenia. (0,5 godz.)

- wystarczalność kompetencji zawodowych w zakresie niefiansowych aktywów trwałych – specyficznych dla klienta,

- akceptowalność ramowych założeń sprawozdawczości fiansnowej,

- potwierdzenie przez kierownika jednostki odpowiedzialności za sprawozdanie fiansnowe,

2. Planowanie badania. (1,5 godz.)

- zrozumienie  jednostki i jej działalności,

- identyfikacja znaczących ryzyk,

- planowanie reakcji na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń biegłego rewidenta,

3. Przeprowadzanie badania. (5,5 godz.)  

- testy kontroli,

- analityczne procedury wiarygodności,

- szczegółowe testy wiarygodności,

- badanie transakcji około dnia bilansowego,

- badanie szacunków,

- badanie prezentacji i ujawnień informacji

4. Sprawdzian wiadomości. (0,5 godz.)


Cena zawiera materiały,tj. publikację KIBR:

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej. Ujęcie bilansowe i podatkowe oraz badanie;
Zestaw: 2 skrypty, 2 zbiory zadań i 2 prezentacje,

Autorzy: Monika Wołczyńska, Aneta Wilk-Łyś


Źródło: Wytyczne organizacyjno-metodyczne, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2018 r., Warszawa, kwiecień 2017 r.

Wykładowca: Anna Żurek - biegły rewident 

Liczba godzin: 16 godzin
Czas trwania: 2 dni: 13-14.11.2018 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Lublin, sala SKwP, ul. Sądowa 5. 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi: 590 zł
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa (grupa osób: 30)


Liczba miejsc ograniczona. 
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: