Strona główna Terminy szkoleń i kursów OBR: Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia - Moduł XXI (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

OBR: Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia - Moduł XXI (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
590,- zł od osoby,
590,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

Przypomnienie uczestnikom szkolenia:

− usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB – dalej „MSB”) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,

− zakresu stosowania wymogów MSB ustalonego Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących

Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,

− obowiązku stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej

kontroli jakości firmy audytorskiej, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.

 

Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności:

− identyfikowania warunków, w których zgromadzenie wystarczających, odpowiednich dowodów badania nie jest możliwe dzięki przeprowadzeniu wyłącznie badań wiarygodności,

− projektowania i przeprowadzania testów kontroli, z uwzględnieniem odpowiedniego doboru sposobów ich przeprowadzania (z zastosowaniem ponownego przeliczania, ponownego wykonywania określonych czynności, obserwacji, kierowania zapytań),

− projektowania i przeprowadzania procedur wiarygodności stosownych do oceny ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla każdej istotnej grupy transakcji, sald i ujawnień informacji,

− wykorzystywania uwag szczególnych dotyczących badania sprawozdań finansowych grupy,

− odpowiedniego doboru sposobów badania spośród inspekcji, obserwacji, kierowania zapytań, uzyskiwania potwierdzeń,

− oceny odpowiedniości prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych,

− formułowania wniosków w sprawie wprowadzania przez jednostkę korekt w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym,

− oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania,

− korygowania, w razie potrzeby, strategii i planu badania,

− stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur będących reakcją biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko badania,

− a także umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR

 

„Stosowanie MSB w praktyce - część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia” – 16 godzin lekcyjnych

 

Program

1. Wprowadzenie.

Przypomnienie zagadnień:

• usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,

• zakresu stosowania wymogów MSB ustalonego Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,

• obowiązku stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej,

ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,

• wymogów MSB, dotyczących także innych etapów badania.

2.
Przegląd wymogów MSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur badania będących odpowiedzią na oszacowane ryzyko istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych 

Przegląd wymogów:

• KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka,

• KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,

• KSRF 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania,

• KSRF 501 – Dowody badania – rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień,

• KSRF 505 – Potwierdzenia zewnętrzne,

• KSRF 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe,

• KSRF 520 – Procedury analityczne,

• KSRF 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie),

• KSRF 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień,

• KSRF 550 – Podmioty powiązane,

• KSRF 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne,

• KSRF 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,

• KSRF 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,

• KSRF 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne.


Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania czynności i planowania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem skalowalności sposobów wypełniania wymogów; sprawdzian wiedzy

1.   Ogólna reakcja

• Projektowanie i wykorzystywanie ogólnej reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego.

2.   Procedury badania będące reakcją na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń

• Testy kontroli (rodzaj i zakres, czas przeprowadzania, uproszczenia, ocena skuteczności działania kontroli).

• Procedury wiarygodności

− badania szczegółowe grup transakcji, sald i ujawnień, badania wyrywkowe, dokumentowanie badania szczegółowych,

− analityczne procedury wiarygodności (preferowany zakres stosowania, projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników).

• Dowody badania bilansu otwarcia, zapasów, danych szacunkowych, spraw spornych i roszczeń, informacji o segmentach; potwierdzenia zewnętrzne, jako dowody badania.

• Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania i informowanie jednostki o zniekształceniach.

• Specyfika badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy).

• Specyfika badania pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów sprawozdania finansowego.

• Ocena wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania.

• Dokumentacja badania wg MSB i wg ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

3. Sprawdzian wiadomości.


Cena zawiera:

- Skrypt wraz z prezentacją komputerową do zajęć teoretycznych modułu, zawierający kompendium wiedzy na temat czynności będących reakcją biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko badania,

- Zbiór zadań sytuacyjnych do zajęć praktycznych modułu wraz z sugerowanymi przykładowymi rozwiązaniami niektórych zadań, w tym przy użyciu przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Autor wiodący: Antoni Kwasiborski

Wydawca CE KIBR 2017

 

Źródło: Wytyczne organizacyjno-metodyczne, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2018 r., Warszawa, kwiecień 2017 r.

Wykładowca: Joanna Żukowska - Kalita - biegły rewident 

Liczba godzin: 16 godzin
Czas trwania: 2 dni: 28 - 29.11.2018 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Lublin, sala SKwP, ul. Sądowa 5. 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi: 590 zł
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa (grupa osób: 30)


Liczba miejsc ograniczona. 
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: