Strona główna Terminy szkoleń i kursów OBR: Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta - Moduł XXII (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

OBR: Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta - Moduł XXII (szkolenie w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2018 roku)

Miasto:
Lublin
Typ:
seminarium
Tryb:
pon/pt
Opłata:
590,- zł od osoby,
590,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (firmy).
zapisz się

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)

Przypomnienie uczestnikom szkolenia:

− usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB – dalej „MSB”) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,

− zakresu stosowania wymogów MSB ustalonego Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów

Dotyczących Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,

− obowiązku stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.

• Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności:

− badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego,

− oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę,

− formułowania oświadczeń kierownictwa jednostki,

− bezpiecznego wykorzystywania pracy audytorów wewnętrznych i eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,

− ostatecznej oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania,

− korygowania, w razie potrzeby, strategii i planu badania,

− formułowania sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem opinii, a w tym:

 • warunków modyfikacji opinii, z uwzględnieniem ograniczeń zakresu badania i istotnych zniekształceń opiniowanych sprawozdań finansowych,

 • brzmienia zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień,

− formułowania paragrafów objaśniających i dotyczących innych spraw oraz dotyczących informacji porównawczych i korespondujących oraz porównawczych sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,

− kontroli jakości na poziomie zlecenia badania,

− stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur będących reakcją biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko badania,

• a także umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Wprowadzenie.

Przypomnienie zagadnień:

• usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB) w systemie regulacji IAASB IFAC,

• zakresu stosowania wymogów MSB,

• obowiązku stosowania MSB, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,

• wymogów MSB, dotyczących także innych etapów badania.

2. Przegląd wymogów MSB stosowanych przy wykonywaniu procedur końcowych badania i opracowywaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

Przegląd wymogów:

• KSRF 560 - Późniejsze zdarzenia,

• KSRF 570 - Kontynuacja działalności,

• KSRF 580 - Pisemne oświadczenia i innych KSRF zawierających wymogi dotyczące oświadczeń,

• KSRF 600 - Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne,

• KSRF 610 - Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,

• KSRF 620 - Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,

• KSRF 700 - Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych,

• KSRF 705 - Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

• KSRF 706 - Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,

• KSRF 710 - Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze sprawozdania finansowe,

• KSRF 720 - Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe.

 

Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania procedur końcowych badania sprawozdania finansowego i formułowania sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

 

1. Procedury końcowe badania sprawozdania finansowego

• Procedury badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę.

• Formułowanie oświadczeń kierownictwa jednostki.

• Procedury oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania i postępowanie biegłego rewidenta w przypadku, gdy ocena ta nie jest zadowalająca (korygowanie, w razie potrzeby, strategii i planu badania oraz wykonywanie dodatkowych procedur badania).

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego  

• Struktura sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych.

• Stosowanie zasad modyfikacji opinii ze względu na ograniczenie zakresu

badania i istotne zniekształcenia opiniowanych sprawozdań finansowych (projektowanie brzmienia opinii w zadanych warunkach).

• Uzasadnianie zmodyfikowanych opinii.

• Paragrafy objaśniające.

• Paragrafy dotyczące innych spraw oraz dotyczące informacji porównawczych i korespondujących.

• Porównawcze sprawozdania finansowe w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.

3. Kontrola jakości na poziomie zlecenia badania

• Dokumentowanie nadzoru przeprowadzonego nad zespołem audytowym przez kluczowego biegłego rewidenta i przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakości wykonania zlecenia badania.

4. Sprawdzian wiadomości. 

Cena zawiera:

• Skrypt wraz z prezentacją komputerową do zajęć teoretycznych modułu, zawierający kompendium wiedzy na temat wykonywania i dokumentowania procedur końcowych badania i formułowania sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

• Zbiór zadań sytuacyjnych do zajęć praktycznych modułu wraz z sugerowanymi przykładowymi rozwiązaniami niektórych zadań, w tym przy użyciu przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Autor wiodący: Waldemar Majek

Wydawca CE KIBR 2017 


Źródło: Wytyczne organizacyjno-metodyczne, Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2018 r., Warszawa, kwiecień 2017 r.

Wykładowca: Joanna Żukowska - Kalita - biegły rewident 

Liczba godzin: 16 godzin
Czas trwania: 2 dni: 06 - 07.12.2018 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Lublin, sala SKwP, ul. Sądowa 5. 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi: 590 zł
Forma szkolenia: wykładowo - warsztatowa (grupa osób: 30)


Liczba miejsc ograniczona. 
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: