Strona główna Terminy szkoleń i kursów Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Miasto:
Lublin
Data rozpoczęcia:
2018-11-17
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1600,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w dwóch ratach:
850,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
850,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

1) Nazwa formy kształcenia: Kurs "Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń" 

2) Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu
Czas trwania kursu wynosi 73 godz. lekcyjne. 1 godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywają się w weekendy – soboty i niedziele w godzinach 9.00-12.10/9.00-13.50/9.00-15.30 lub w trybie popołudniowym (dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych), zgodnie z przedłożonym uczestnikom harmonogramem zajęć.Zajęcia są realizowane zgodnie z planem nauczania opisanym w punkcie 5.

Miejsce szkolenia: a) Zajęcia wykładowo-ćwiczeniowe prowadzone metodą tradycyjną odbywają się:w Lublinie: w Gimnazjum Nr 9, przy ul. Lipowej 25 w Lublinie, przy ul. Sądowej 5 lub przy ul. Sądowej 8w Zamościu: w siedzibie SKwP O/T, przy ul. Kilińskiego 85, zajęcia komputerowe we wskazanej przez pracownika OT lokalizacji,b) zajęcia komputerowe dla grup prowadzonych w Lublinie odbywają się w pracowni przy ul. Sądowej 8.

3) Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy
Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, rozszerzenie i usystematyzowanie posiadanej już wiedzy z zakresu prawa pracy oraz wynagrodzeń. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw.

4) Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i wynagrodzeń. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi)
b) studia przypadków i ich analiza – angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
c) materiały przygotowane przez wykładowcę,
d) naukę własną słuchacza w oparciu o literaturę wskazaną w pkt. 8.

5) Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

PROGRAM  
I. PRAWO PRACY (20 godz.)
1. Podstawowe zasady prawa pracy, nawiązanie i elementy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontrakt menadżerski, zagadnienia związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, zatrudnianie pracowników tymczasowych. (4 godz.)
2. Obowiązki pracodawców względem pracowników, zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji, odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie powierzone. (4 godz.) 3. Rozwiązywanie umów o pracę, rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wypowiedzenie, zmiana warunków zatrudnienia, zwolnienia grupowe. (4 godz.)
4. Problematyka czasu pracy – planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika. (4 godz.)
5. Urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem. (4 godz.)

II. WYNAGRODZENIA (34 godz.)
1. Wynagrodzenia pracownicze, ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia z wynagrodzenia, charakterystyka wynagrodzeń: składniki, systemy i regulaminy wynagrodzeń. (4 godz.)
2. Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń i pozostałe). (4 godz.)
3. Wynagrodzenia: wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie za pracę w godzinach  nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. (8 godz.)
4. Rozliczenia z urzędem skarbowym: opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych, opodatkowanie przychodów zleceniobiorców, wykonawców dzieła i menedżerów w tym osób zagranicznych. (6 godz.)
5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (pracowników, i zleceniobiorców), wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady finansowania składek, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, rodzaje formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych. (4 godz.)
6. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady nabywania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenia rehabilitacyjne, zasady postępowania przy wypłacie zasiłków, dokumentacja zasiłkowa. (4 godz.)
7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność płatnika w świetle ustaw podatkowych. (4 godz.)

III. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (16 godz.)

Wariant 1
(grupy prowadzone w Lublinie):
1. Program OPTIMA moduł Kadry i płace (12 godz.)
2. Program PŁATNIK (4 godz.)

Wariant 2 (grupy prowadzone w Zamościu): 
1. Program INSERT (8 godz.)
2. Program PŁATNIK (8 godz.)

IV. EGZAMIN (3 godz.)

6) Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć. 

Treści nauczania zostaną przekazane w oparciu o program kursu z wyszczególnieniem zagadnień opisanych w pkt. 5.

7) Opis efektów kształcenia
Efektem kształcenia jest zdobyta, usystematyzowana i zaktualizowana wiedza z zakresu materiału określonego w programie nauczania. Efektem kształcenia jest znajomość podstawowych zasad prawa  pracy oraz umiejętność posługiwania się Kodeksem Pracy, a także umiejętność naliczania wynagrodzeń. Uczestnik kursu zna programy komputerowe niezbędne w pracy jako specjalista ds. kadr i wynagrodzeń Efektem kształcenia jest posiadanie wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń.

8) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
Materiały autorskie wykorzystywane w trakcie kursu oraz publikacje:
1) Jacewicz A., Małkowska D., Kadry i płace, Gdańsk  
2) Kodeks pracy z komentarzem, oprac. H. Jabłoński, Skierniewice  

9) Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 60% oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego, tj. zdobycie co najmniej 50% punktów z zakresu „Prawa pracy” oraz co najmniej 50% punktów z zakresu „Wynagrodzeń”. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia końcowego jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego. Osoba, która zaliczyła kurs, tzn. spełniła wymagania dotyczące frekwencji na zajęciach i uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego otrzymuje dokumenty:

1) Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).  
2) Zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 

 

Płatność
Należność za kurs w wyskości 1.600 zł lub I ratę w wysokości 850 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym przez biuro SKwP O/O w Lublinie. Podanie o rozłożenie płatności na raty.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 81 532 28 17

e-mail: szkolenia@skwp.lublin.pl

Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@skwp.lublin.pl

poleć znajomemu: